En grön kunskapssyn – finns det?

by

Denna text fanns med  i miljöpartiets skolpolitiska handlingsprogram från 1991. Detta program, tillsammans med flera andra handlingsprogram, drogs in av kongressen1992 efter det att partiet förlorade sin riksdagsrepresentation i valet året innan. Sedan dess har ingenting hörts om någon grön kunskapssyn.

Ur: Miljöpartiets skolprogram (1991; s.3)

Kunskapssynen

Att få gå i skolan är en grundläggande rättighet, fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och något som fattiga människor världen över kämpar för. I Sverige talas det istället om ”skolplikt”. Att gå i skolan får inte kännas som en ”plikt”. Tvärtom. Skolan måste kännas meningsfull och utvecklande. Skolan ska vara en plats där människor kan vara trygga och kan utveckla sig själva.

En nödvändig förutsättning för att uppfylla sådana villkor är att skolan skaffar sig ett genomtänkt förhållningssätt till omvärlden och hur människan orienterar sig i denna. Skolans viktigaste uppgift är att hjälpa varje ung människa att inse vad som är betydelsefullt för henne, häri ligger skillnaden mellan kunskap och information. Denna insikt får till följd att miljöpartiet förkastar föreställningen om ”objektiv kunskap”. All kunskap och all undervisning rymmer värderingar och därmed ett mått av subjektivitet, men de värderingar som skolan står för ska vara öppet redovisade, ska kunna ifrågasättas och tåla denna prövning.

En undervisning som förnekar värderingarnas nödvändighet [för kunskap] leder lätt till en överbetoning av det teoretiska och en undervärdering av det praktiska arbetet, såväl i skolan som i samhället utanför. Miljöpartiet menar att tänkande och handling ska gå hand i hand och vara ömsesidigt befruktande [praxis] och hävdar att teori och praktik sammanlänkas av just värderingar,
Det första, som måste hända, är att skolan inser värderingarnas nödvändighet för all förståelse av sammanhangen i verkligheten. Sedan kan och bör det diskuteras vilka värderingar som ska vara vägledande för skolans arbete. I detta sammanhang vill vi åberopa de fyra [numera bara tre] solidariteterna, som är fastslagna i vårt [parti]program.

Tillägg i klammer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: