Det gröna debattklimatet

by

Under våren har tankesmedjan Cogito publicerat en lång rad artiklar under rubriken Gröna grundbultar. Mitt eget inlägg där handlade om de grönas behov av att bli medvetna om problemen med det dualistiska tänkandet. I en kommande bok och på flera andra ställen har jag hänvisat till ett antal gröna tänkare, inkl. Fritjof Capra och Val Plumwood m.fl., som uttryckligen har tagit spjärn mot den dualism som under århundraden har präglat det västerländska tänkandet. De gröna tänkarna har inte bara ifrågasatt denna mentalitet utan att ha konfronterat med ett nytt paradigm. Med hjälp av deras idéer har det gröna tänkandet möjlighet att befinna sig i täten för en ”synvända” som istället för den konventionella dualismen och att utveckla ett kontrapunktiskt (eller alternativt) tänkesätt, för vilket komplementaritetsprincipen är en grundbult. Anammandet av detta begrepp öppnar ett vitt spektrum av följdverkningar som påverkar varje aspekt av vårt politiska tänkande. Att undersöka alla konsekvenser av detta skulle kräva många detaljerade genomgångar – långt mer genomgripande än vad som hittills har presenterats på svenska. Men en genomgripande förändring av nutidens sinnesstämning är, tror jag, en integrerad del av den gröna revolutionen. Detta är orsaken till att det är tvingande nödvändigt att den gröna utmaningen också måste vara en teoretisk utmaning, inte bara, inte ens främst, en övning i ”ekologisk ingenjörskonst”.
Inom den gröna rörelsen idag tycks det inte finnas någon mer utbredd förståelse för behovet av ett sådant djuplodande nytänkande, inte ens bland de mest partipolitiska aktiva. Snarare är det så att den parlamentariska rörelsen går i en annan riktning: mot att bli duktiga administratörer av vad som man hoppas ska vara en ”uthållig kapitalism”. Historiskt sett har ett liknande utslätande ägt rum inom socialdemokratin, som efter hand har blivit alltmer pragmatisk och allt mindre intresserad av att föra en ideologisk-teoretisk debatt. Är det samma utveckling som de gröna är stadd i?
Jag är säker på att det är ytterst få personer bland de gröna som vill se en liknande utveckling i sin egen rörelse. Och om det så är det livsviktigt att de gröna erkänner även sin egen rörelses splittring; den mellan dem som ofta kallas ”fundis” och ”realos”. Enligt min ”diagnos” är denna splittring delvis betingad av det omgivande samhällets dualistiska tänkande, som de gröna omedvetet och slentrianmässigt har övertagit. De psykologiska dimensionerna av denna polarisering är välkända men hittills har ingen varken från den ena eller andra sidan lyckats komma till rätta med denna spänning. I en konflikt har den s.k. realistiska sidan blivit allt mindre benägen att delta öppet i den ideologiska debatten och de fåtaliga kvarvarande radikala som, när de kommer till tals, blir alltmer påstridiga. Från de alltmer marginaliserade radikala grupperna (som jag på annan plats har betecknat som ekologiska pre- och postmodernister) är kritiken att realisterna (ekomodernisterna) är alltför villiga att överge de gröna principerna i deras strävan efter större inflytande (= politiskt makt), och i vissa fall även för den egna ambitionens skull. Modernisterna å sin sida, när de väl yttrar sig, tillbakavisar denna kritik genom att hävda att kompromisser är nödvändiga för att ett litet parti ska kunna påverka sin omvärld. Båda sidorna har onekligen rätt, vilket gör att polariseringen fortsätter och fördjupas. Att beskriva situationen som jag har gjort är relativt enkelt; betydligt svårare är det att komma med lösningar. Men ett par synpunkter kan tillföras: Först måste det till en konsensus att vi har ett gemensamt problem; sedan måste en bred dialog komma till stånd, ett meningsutbyte som präglas av öppenhet, ömsesidig respekt – och inte minst mod!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: