Gröna tillkortakommanden

by

Ibland hävdar människor att den gröna ideologin är ett fulländat tankebygge. Men trots att jag håller på att skriva en bok i ämnet tycker jag att påståendet är överoptimistiskt. Brister finns framför allt för två stora och viktiga områden, som för övrigt hör intimt ihop. Jag tar upp dem med en förhoppning om att den framtida ideologiutvecklingen kan råda bot på dessa problem.

Det första är inom sociologin och handlar om att den gröna ideologin saknar en klassanalys och därför brister den i utarbetandet av effektiva maktstrategier. Det är uppenbart att en ekologiskt inspirerad teori av idag svårligen kan förenas med en marxistisk klassanalys med sina rötter i 1800-talets industrisamhälle. En teori som mycket väl går att förena med den gröna är Guy Standings skrifter (t ex i Prekariatet: den nya farliga klassen från 2011) med sin revolutionerande analys av senkapitalismens klasstruktur.

Det andra området där det alltjämt råder oklarhet är makroekonomi. Ekonomer med ledande befattningar i det gröna partiet bekänner sig till en inriktning som kallas miljöekonomi vilket i allt väsentligt är en variant av den neoklassiska ekonomin, fast med gröna förtecken. I praktiken innebär detta att man accepterar det privata vinstmotivet som den viktigaste drivkraften bakom all ekonomisk aktivitet. Därmed sitter denna inriktning fast i tanken på nödvändigheten av fortsatt ekonomisk tillväxt, samtidigt som en del av partiets företrädare är fullt medvetna om att detta är ett säkert recept för ett ohållbart samhälle. En mer radikal inriktning, som kallas ekologisk ekonomi, har på senare tid alltmer ihärdigt påtalat problemen med en påstådd ”grön” ekonomisk teori som söker hitta lösningar inom ramen för det bestående ekonomiska systemet. Se t ex Tim Jacksons (2011) Välfärd utan tillväxt och Mikael Malmaeus Tillväxt till varje pris (2013). För en sympatiskt inställd icke-ekonom som jag, finns det två skäl till att vara tveksam inför ekologisk ekonomi: det första är att den tycks ha fastnat i en kritiserande fas och med vissa undantag saknar konkreta strategiska policyförslag [1]; det andra är att de uppslag den kommit med gäller småskaliga lösningar (som lokala bytesringar, s k Local Exchange Trading Systems, LETS). Problemet med de senare, även om de blir många, är att de inte förmår samla tillräckligt mycket pengar för att finansiera de stora projekt som kommer att behövas i en snar framtid. Uttryckt på ett lite annorlunda sätt: Den ekologiska ekonomin utgör idag inget hot mot de stora kapitalägarna. Detta måste vi ändra på!

Under de senaste tjugofem åren har kapitalismen haft ett obestritt världsherravälde, såväl i teori som i praktisk maktutövning. Under denna tid har problemen fördjupats, nya har kommit till och gamla har återuppstått. De ekonomiska lösningarna, antingen de har varit Keynesianska eller monetaristiska, har varit ineffektiva. Och i många delar av världen upprätthåller kapitalismen sitt maktmonopol främst genom öppet våldsutövande. Reaktionerna mot denna maktutövning var de än dyker upp runtom i världen blir alltmer extrema och oförsonliga. Krisen har permanentats. Här inser man det enorma inflytande som utövas av t ex, de samhällsbevarande massmedierna.

I ett tidigare inlägg hävdade jag att en grön ideologi bör ha tre funktioner: att beskriva dagens samhälle och identifiera dess för- och nackdelar (A); att formulera en vision om hur man vill att ett framtida grönt samhälle ska ser ut (B); och att skissera hur man ska kunna komma från dagens verklighet till morgondagens hållbara samhälle (från A till B). Om den första av dessa tre uppgifter kan man konstatera att gröna tänkare alls inte är ensamma i att känna behovet av, och har ansvar för, att förstå sin samtid (uppgift A). Däremot har de ett särskilt ansvar att tala om hur de anser hur deras gröna utopi ska vara. Sedan länge har alla gröna tänkare varit på jakt efter hållbara ekonomiska lösningar. Idéer och uppslag finns men än så länge har de inte lyckats övertyga en bredare publik. Och det är sant att just nu finns inte någon adekvat och genomtänkt beskrivning av hur detta samhälle B skulle fungera . Den tredje uppgiften (att komma från A till B) är alla framåtsyftande ekonomers ansvar, oavsett om de kallar sig gröna eller ej. Det är ett moraliskt och intellektuellt ansvar som faller inte bara på gröna utan alla professionella ekonomer, ty alla är klara över, åtminstone när de uttalar sig i förtroende, att en sådan omdaning måste till! Och inte minst faller ett särskilt tungt ansvar på de ekonomer som ger råd åt de två stora resursrika partier, socialdemokraterna och moderaterna. Det borde vara ett brett folkligt krav att dessa offentligt erkänner detta ansvar.

Och till slut några högst personliga funderingar. Om en framtida grön ekonomi kan slås fast att den varken blir kapitalistisk eller planekonomisk. Visserligen kommer den att har drag av båda dessa men också blir något helt nytt. Jag kallar det nya för en ”ramekonomi”. Vad menas? Detta system måste ha sin grund i två absolut nödvändiga förutsättningar: dels måste den respektera det ekologiska primatet, d v s att inte förstöra villkoren för fortsatt liv på jorden, dels i möjligaste mån tillfredställa människornas grundläggande behov: ”det humanitära imperativet”. Inom denna vida ram ska ekonomin tillåta maximal frihet för människor och grupper att bedriva sina egna livsprojekt oavsett vad det är, förutsatt att dessa projekt förorsakar så lite skada som möjligt för andra (den frihetliga visionen). Att konkretisera hur ett sådant ekonomiskt system skulle fungera i praktiken är en stor och komplicerad uppgift. Det är här som grön-ekologisk expertis måste träda in. De måste hjälpa oss människor få ett fast grepp om hur den gröna ekonomin ska fungera i praktiken.


[1]  Detta kan exemplifieras av den ekologiska ekonomins kritik av räntan. Denna kritik kan vara nog så berättigad, men vad som saknas är ett genomtänkt förslag på ett alternativt och bättre sätt att fördela de pengar som ska satsas på olika projekt.

Tags:

One Response to “Gröna tillkortakommanden”

  1. Michael moon Says:

    Tack Rolf för att Du gillade mitt inlägg. Har letat efter din blogg men har inte lyckats hitta den!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: